We live in Arlington by Lynda Terrill

My true friend wrote this blog about Arlington and I have to ask her permission to repost because it reflects so well the genuine perspective of an Arlingtonian.  It’s not something about what’s good or bad, but about the feelings and emotion!

“I loved and I do love the diversity of Arlington.  At the Arlington Education and Employment Program (REEP), I taught adult immigrants and refugees from over 80 countries.  Even now, when Arlington is much trendier than in the old days, I look out from my Starbucks table and see people from everywhere walk by on Clarendon Avenue…”

Lynda’s full blog is here:

We live in Arlington

 

Short Sale là gì?

Short Sale là 1 chuyên từ bất động sản được sử dụng phổ biết trong những năm 2007 trở đi.  Chính nghĩa của nó là Sale with Shortage, có nghĩa là bán nhà nhưng vẫn không đủ trả nợ cho nhà băng chủ nợ của căn nhà.

 

Người bán nợ nhà băng nhiều hơn giá trị nhà đang bán.  Khi họ bán, họ sẽ phải cần sự chấp thuận của nhà băng của họ về giá bán cũng như điều kiện của hợp đồng của người mua (vì giá bán thấp hơn món nợ người bán đang có với nhà băng chủ nợ của họ).  Sau khi người bán chịu bán cho người mua thì nhà băng đó mới xem xét và quyết định.  Nhà băng chủ nợ của người bán có toàn quyền từ chối hoặc đồng ý với hợp đồng của người mua.   Người mua cũng như người bán không biết chắc được là có hoàn tất mua bán căn nhà hay không

Updated Kitchen

 

cho đến lúc nào nhà băng chủ nợ chính thức đồng ý.  Thời gian chờ đợi nhà băng ra quyết định này (Yes or No) không nhất định là bao lâu, có thể từ 1 tháng đến 6 tháng, mà cũng có thể kéo dài hơn.